Reklamní-a-darkove-predmety-veletrzni-darky-konferenčni-tasky-darky-na-veletrhy

ADONAI Váš partner pro reklamní předměty - Reklamní předměty on-line Praha 4

Reklamní předměty a reklamní dárky pro firmy

Reklamní předměty pro firmy a obchodní partnery.Reklamní předměty v našem obchodě slouží jen jako reklamní dárky pro firmy.Všechny reklamní předměty jsou ve vysoké kvalitě.A které reklamní předměty patří mezi nejoblíbenější? Jsou to reklamní propisky a reklamní tužky, to vše s reklamním potiskem.

 
 
 
 
 
 
 

Obchodní a dodací podmínky

 

 

 

 

Reklamní agentura ADONAI

 

ON LINE KATALOG ZBOŽÍ UMÍSTĚNÝ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH UMOŽŇUJE VÝBĚR REKLAMNÍCH PŘEDMĚTŮ Z NABÍDKY KATALOGU SPOLEČNOSTI ADONAI

ODESLANÁ POPTÁVKA Z TOHOTO SYSTÉMU NENÍ ZÁVAZNÁ. PO ODESLÁNÍ POPTÁVKY BUDETE KONTAKTOVÁNI, PROJEDNÁME S VÁMI DETAILY A PŘÍPADNĚ ZÁVAZNOU OBJEDNÁVKU

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K PRODEJI Z ELEKTRONICKÉHO KATALOGU REKLAMNÍCH PŘEDMĚTU SPOLEČNOSTI ADONAI!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A DODACÍ PODMÍNKY

1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Pokud nebyly písemně sjednány podmínky jiné, upravují tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky vydané v souladu s ustanoveními Obchodního zákoníku (dále jen "PODMÍNKY") smluvní vztahy vznikající mezi firmou Eva Brejžková - ADONAI, Plečnikova 945, 149 00 Praha 4 - Hrnčíře, IČO - 6455851, jako prodávajícím a kupujícím na základě uzavřené písemné smlouvy podepsané oběma smluvními stranami nebo zasláním písemné objednávky (poštou, faxem nebo e-mailem) Kupujícího Prodávajícímu a písemným přijetím objednávky Kupujícího Prodávajícím (poštou, faxem nebo e-mailem), přičemž tyto PODMÍNKY neplatí pro dealery, s kterými je sepsána platná celoroční rámcová smlouva.

1.2. Zasláním písemné objednávky přistupuje Kupující v plném rozsahu a bez výhrad na tyto všeobecné obchodní a dodací podmínky.

1.3. Kupující zaregistrovaný jako plátce daně z přidané hodnoty uvede své DIČ v každé objednávce. Ostatní Kupující uvedou v objednávce vždy své IČO. Osobám bez živnostenského oprávnění zboží nedodáváme.

1.4. Prodávající se zavazuje potvrdit Kupujícímu příjem objednávky formou Potvrzení objednávky s tím, že objednávku akceptuje a dochází tak k uzavření kupní smlouvy. Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ
2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů bez potisku anebo s potiskem (dále jen "zboží") a služeb, závazně objednaných Kupujícím dle aktuální nabídky Prodávajícího. Veškeré zboží nabízené Prodávajícím má přitom charakter a určení jako reklamní a dárkové předměty.

2.2. Prodávající si vyhrazuje právo dodat a účtovat +/- 5 % z objednaného počtu kusů zboží.

 

3. KUPNÍ CENA ZBOŽÍ A SLUŽEB (POTISKU)
3.1. Cena uvedená u každého zboží a v ceníku potisku nezahrnuje DPH a pokud není písemně sjednána cena jiná nebo pokud není v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem,představuje platnou kupní cenu zboží a potisku ke dni potvrzení přijetí objednávky nebo sepsání smlouvy. V případě vydání zvláštního ceníku se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. Podmínkami uvedenými v ceníku platném ke dni potvrzení přijetí objednávky nebo sepsání smlouvy.

3.2. Cena zboží nezahrnuje náklady na dopravu zboží ke Kupujícímu.

3.3. Cena zboží nezahrnuje nutné náklady na balení zboží, které budou ve výši 1 % z ceny zboží (minimálně však 40,- Kč) účtovány ve faktuře zvlášť. Pokud atypické rozměry či váha zboží vyvolají skutečné expediční náklady vyšší, než jsou výše uvedeny, vyhrazuje si Prodávající právo doúčtovat skutečně vynaložené náklady v jejich skutečné výši.

3.4. K ceně potisku se připočítávají přirážky uvedené v platném ceníku potisku pro dané úkony a technologie.

3.5. Prodávající poskytuje v rámci jednotlivých objednávek - kupních smluv, tyto množstevní slevy z ceny zboží bez DPH a bez potisku (neplatí pro reklamní agentury):
4 % u zakázky nad 30.000,- Kč
6 % u zakázky nad 70.000,- Kč
7 % u zakázky nad 100.000,- Kč
8 % u zakázky nad 150.000,- Kč
indiv. slevy nad 200.000,- Kč
Množstevní sleva se neuplatní, pokud je vyhlášena sleva časová.

4. DODACÍ LHŮTA
4.1.Dodací lhůty jsou u všech druhů zboží závislé na dohodě prodávajícího s kupujícím.
U zboží, které není vyráběno na zakázku je to zpravidla
a) 1 - 5 týdnů pro zakázky bez tisku
b) 2 - 5 týdnů pro zakázky s tiskem

4.2. U zakázky s tiskem počíná dodací lhůta plynout dnem předání úplných podkladů pro tisk, pokud není níže uvedeno jinak, a dnem připsání zálohové faktury na účet Prodávajícího.

4.3. Při požadavku na odsouhlasení předlohy pro tisk počíná dodací lhůta plynout dnem odsouhlasení předlohy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu předlohu ke schválení nejpozději do pěti pracovních dnů od obdržení kompletních podkladů pro tisk a při sjednané zálohové platbě do pěti dnů od připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet Prodávajícího.

4.4. Při sjednané zálohové platbě počíná dodací lhůta plynout dnem připsání úhrady zálohové částky v plné výši na účet Prodávajícího.

4.5. Kupující je povinen odsouhlasit zaslané návrhy pro potisk do 2 dnů ode dne obdržení a zaslat zpět Prodávajícímu, jinak dodací lhůta bude posunuta o počet dnů, o které byly odsouhlasené náhledy potisků dodány později.

4.6. Podklady pro potisk musí být dodány Prodávajícímu nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne přijetí objednávky. Pokud tomu tak nebude, bude termín dodací lhůty posunut
o počet dní, o které byly podklady dodány později.

5. DODACÍ PODMÍNKY
5.1. Kupující po dohodě vyznačí zřetelně v objednávce některou z těchto variant způsobu dodání zboží:
1. osobní převzetí v Praze v provozovně firmy Prodávajícího
2. autodoprava s dobírkou
(jen po odsouhlasení Prodávajícím)
3. autodoprava bez dobírky
(jen po odsouhlasení Prodávajícím)
4. pošta bez dobírky
(jen po odsouhlasení Prodávajícím)
5. pošta s dobírkou
(jen po odsouhlasení Prodávajícím)

5.2. Místem a časem plnění předmětu smlouvy je u variant:
č.1 - osobní převzetí v provozovně firmy prodávajícího
č.2 - 5 místo a doba předání zboží prvnímu nezávislému autodopravci nebo poště.

5.3. Náklady na dopravu hradí kupující u variant 2 - 5 prodávajícímu formou zvláštní položky ve faktuře.

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a Kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY
6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2. V potvrzení přijetí objednávky vyznačí Prodávající jednu z těchto variant způsobů úhrady:
A - faktura po dodání zboží
B - 100 % záloha vč. DPH předem
C - dobírka (autodoprava, pošta)
D - x % záloha + faktura po dodání zboží

6.3. Nebude-li záloha kupujícím v dohodnutém termínu uhrazena, může prodávající jednostranně zrušit množstevní nebo časovou slevu.

6.4. Splatnost faktury je do 10-ti dnů ode dne jejího vystavení, přičemž faktura se považuje za uhrazenou dnem připsání celé fakturované částky na účet Prodávajícího.

6.5. Prodávající je oprávněn fakturovat i částečné plnění předmětu smlouvy a Kupující je povinen takovou fakturu v době splatnosti uhradit.

6.6. Kupující nabývá vlastnického práva ke zboží až dnem zaplacení kupní ceny ve prospěch Prodávajícího v plné výši.

6.7. Zadržení platby nebo krácení platby z důvodu protipohledávky není přípustné, nebylo-li písemně dohodnuto jinak.

6.8. Žádná část kupní ceny za dodané zboží nesmí být zaplacena pohledávkami za třetími osobami.

7. SMLUVNÍ POKUTA
7.1. V případě prodlení úhrady za zboží ze strany Kupujícího se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý den prodlení s úhradou faktury a přesáhne-li délka
prodlení dobu 30 dnů, sjednává se další smluvní pokuta ve výši 10 % z dlužné částky za každých dalších i započatých 30 dnů.

8. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
8.1. Prodávající může od smlouvy odstoupit, jestliže Kupující je v prodlení s úhradou zálohy o více než 10 dnů po dohodnutém termínu, dále v případě hrubého porušení smlouvy nebo v případech stanovených platnými ustanoveními příslušných právních norem.

8.2. Prohlášení o odstoupení musí být provedeno písemně a musí být uveden důvod odstoupení. Doručením prohlášení se smlouva ruší.

8.3. V případě odstoupení Kupujícího od smlouvy (vyjma případu dle čl. 8.5) se tento zavazuje uhradit ve prospěch Prodávajícího odstupné ve výši 15 % ze sjednané kupní ceny
dodávky, a to nejpozději do 10-ti dnů po zrušení smlouvy.

8.4. V případě odstoupení Prodávajícího od smlouvy z důvodu hrubého porušení smlouvy kupujícím se tento zavazuje vrátit Prodávajícímu veškeré odebrané a přitom neuhrazené
zboží a dále uhradit ve prospěch prodávajícího storno poplatek ve výši 50 % kupní ceny neuhrazeného zboží.

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku vyšší moci nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě žádané kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude Kupujícího informovat formou sdělení o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž Kupujícímu tímto nevzniká vůči Prodávajícímu žádné právo na náhradu ev. škody. Souhlas s tímto náhradním termínem plnění potvrdí Kupující Prodávajícímu písemně (lze i mailem) a to ve lhůtě vyznačené na sdělení prodávajícího. Pokud tak neučiní, má se zato, že Kupující od smlouvy odstupuje a Prodávající automaticky již bez další výzvy provede stornovaní těchto nevydodaných položek zboží ze zakázky.

8.6. Odstoupením od kupní smlouvy není dotčen nárok na zaplacení smluvní pokuty.

9. JINÁ USTANOVENÍ
9.1. Minimální hodnota objednaného zboží a potisku pro přijetí zakázky je 5.000,- Kč bez DPH,v případě nedodržení tohoto limitu, bude účtován poplatek 200,00 Kč bez DPH.

9.2. Nejmenší množství kalendářů a novoročenek od jednoho titulu je 50 kusů, není-li u konkrétního zboží uvedeno jinak..

9.3. Požaduje-li Kupující potisk zboží, je povinen dodat podklady pro tisk dle požadavků ADONAI a zřetelně popsat umístění a určit barvu potisku dle vzorníku Pantone. Nesplnění této povinnosti zprošťuje Prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a Kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu.

9.4. Okamžikem převzetí zboží kupujícím nebo jeho předáním prvnímu veřejnému dopravci přechází riziko ztráty, zničení nebo poškození zboží z prodávajícího na kupujícího.

9.5. Pro uplatnění odpovědnosti za vady jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 422 až 427 a § 429 a násl. Obchodního zákoníku.

9.6. Reklamovat lze pouze zboží v originálních obalech, neoznačené, nepotištěné či jinak nezměněné zásahem kupujícího. Reklamace musí být písemná.

9.7. Kupující je povinen zboží prohlédnout při předání. Zjevné vady musí být kupujícím písemně oznámeny v souladu a s náležitostmi dle reklamačního řádu prodávajícího a to nejpozději do sedmi dnů po doručení zboží a skryté vady pak nejpozději do šesti měsíců. Reklamace přitom nemá odkladný účinek na splatnost faktury, kterou je reklamované
zboží fakturováno.

9.7. Prodávající je povinen uznané vady odstranit opravou, náhradním plněním, dobropisem nebo jiným dohodnutým způsobem nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace.
Další nároky, zejména nároky na úhradu nepřímých a následných škod, jsou z odpovědnosti za vady vyloučeny.

9.8. Nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem převzetí zboží od Prodávajícího nebo okamžikem, kdy Prodávající předá zboží prvnímu nezávislému přepravci
do místa určení.

9.9. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.10. Uplatňování reklamace vadně dodaného zboží se řídí reklamačním řádem prodávajícího, který Kupující na požádání od Prodávajícího obdrží.

9.11. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.12. V případě skladování hotové zakázky u prodávajícího déle než 10 dnů ode dne vystavení dodacího listu sjednává se poplatek za skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného
zboží za každý den skladování.

9.13. Množstevní rozdíly zjištěné kupujícím mimo prostory prodávajícího musí být pro uznání doloženy svědectvím třetí nezávislé osoby.

9.14. Nezaplacení ceny za dodané zboží ve lhůtě 30 dnů po uplynutí splatnosti se považuje za hrubé porušení smlouvy.

9.15. Prodávající ručí za dodané zboží k potisku do výše sjednané ceny potisku.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. V případech neupravených těmito PODMÍNKAMI se smluvní vztah bude řídit Obchodním
zákoníkem a všechny případné spory, které by mohly vzniknout ze závazkových vztahů, nebo v přímé souvislosti s nimi, budou s vyloučením pravomoci obecných soudů rozhodovány s konečnou platností v rozhodčím řízení u Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v Praze podle jeho Řádu třemi rozhodci ustanovenými podle tohoto Řádu. Strany se zavazují splnit všechny povinnosti uložené jim v rozhodčím nálezu ve lhůtách v něm uvedených.

10.2. Upozornění: výrobky uvedené v tomto katalogu i v dalších katalozích prodávajícího jsou určeny výhradně k reklamním a propagačním účelům.

10.3. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení. Pokud jsou na předmětech použita ukázková loga a názvy, jsou tato loga a názvy registrovanými obchodními značkami uvedených společností a jsou na předmětech znázorněna pouze pro ilustraci potisku.

10.4. Případné agenturní slevy se zásadně vztahují pouze na zboží prodávané za běžné (katalogové) ceny. Pokud je zboží nabízeno v rámci krátkodobých akcí nebo výprodejů za ceny speciální, snížené oproti původnímu prodeji či obdobnému zboží stejné užitné hodnoty, jsou tyto speciální ceny cenami konečnými a Prodávající z nich neposkytuje Kupujícímu žádné další rabaty či agenturní slevy.

10.5. Smluvní strany jsou povinny si sdělovat každou změnu svého sídla, provozovny nebo trvalého bydliště.

10.6. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i když se adresát (Kupující nebo Prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (Kupujícího nebo Prodávajícího) a adresát (Kupující nebo Prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Rovněž se písemnost považuje za doručenou, pokud ji adresát (Kupující nebo Prodávající) odmítne přijmout. V tomto případě je dnem doručení den odmítnutí písemnosti.

Nahoru

 
 
 
 

 rychlý kontakt

 
Tel. 608 713 482
e-mail e-mail