Obchodní podmínky

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. V případě, že nebyly sjednány jiné písemné podmínky kupní smlouvy, upravují tyto Obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“), vydané v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“), smluvní vztahy vznikající mezi Eva Brejžková – ADONAI, Plečnikova 945, 149 00 Praha 4 – Hrnčíře, IČO 64558517, DIČ CZ6259021362 jako prodávajícím (dále jen „prodávající“) a kupujícím (dále jen „kupující“) uvedeným v kupní smlouvě (dále jen „smlouva“).

1.2. Veškerá prezentace zboží prodávajícího umístěná v katalogu, reklamě nebo ve webovém rozhraní obchodu na www.adonai.cz (dále jen „e-shop“) je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Kupní smlouva mezi kupujícím a prodávajícím vzniká zasláním písemné objednávky (e-mailem nebo poštou) kupujícího prodávajícímu a písemným přijetím objednávky kupujícího prodávajícím (e-mailem nebo poštou), nebo přijetím objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu. Přijetí objednávky kupujícího prodávajícím při prodeji zboží v e-shopu zašle prodávající kupujícímu e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce.

Objednávka Kupujícího je pro Kupujícího závazná i před tímto vyjádřením, tedy po celou dobu, kdy Prodávající již vyvíjí úsilí k její realizaci.

Pokud Kupující zruší svoji objednávku (tzv. "storno"), má Prodávající nárok na stornovací poplatek ve výši dvacet procent z ceny stornovaného zboží, plus nárok na náhradu nákladů prokazatelně vynaložených v souvislosti s plněním zrušené objednávky. Stornovací poplatek, jakož i náhrada vynaložených nákladů jsou splatné na základě dokladu vystaveného Prodávajícím. Uplatněním stornovacího poplatku není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody.

1.3. Není-li dohodnuto jinak, kupujícím může být pouze podnikatel, tj. osoba, která má k podnikání živnostenské nebo jiné oprávnění a současně jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo samostatného výkonu svého povolání. Kupující musí uvést v objednávce vždy své IČO, a je-li registrován jako plátce daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), tak i své DIČ.

1.4. Kupní smlouvou se prodávající zavazuje, že kupujícímu odevzdá zboží/věc, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo k ní, a kupující se zavazuje, že věc/zboží převezme a zaplatí prodávajícímu kupní cenu.

1.5. Užití ustanovení §§ 1765, 1766, 1793, 1798, 1799, 1800 Občanského zákoníku se pro kupní smlouvu vylučuje.

 

2. Předmět plnění

2.1. Předmětem plnění je dodávka reklamních předmětů a dárků bez potisku nebo s potiskem (dále jen „zboží“) a služeb, uvedených ve smlouvě včetně jejích všech příloh.

2.2. Veškeré zboží nabízené prodávajícím má charakter a je určeno pro použití jako reklamní a propagační předměty.

 

3. Kupní cena zboží a služeb (potisku)

3.1. Veškeré ceny uváděné v cenících, nabídkách, katalozích či v e-shopu a těchto Podmínkách prodávajícího nezahrnují DPH, není-li výslovně uvedeno jinak. Není-li písemně sjednaná cena jiná nebo není-li v průběhu roku upravena zvlášť vydaným ceníkem, představuje platnou kupní cenu zboží a potisku pro sepsání kupní smlouvy v daný den. V případě vydání ceníku se pak kupní cena zboží a potisku řídí cenami a ev. podmínkami uvedenými v ceníku platnému ke dni uzavření kupní smlouvy.

3.2. Minimální hodnota objednaného zboží (bez ceny potisku a dopravy) pro přijetí jedné zakázky je 3000 Kč bez DPH, není-li zvlášť dohodnuto jinak. V případě přijetí objednávky, která nedosahuje limitu podle předchozí věty, se k ceně připočítává jednorázový příplatek ve výši 399,00  Kč bez DPH.

 

4. Dodací lhůta

4.1. Pro objednávky zboží bez potisku i s potiskem platí dodací lhůty a podmínky uvedené v přijetí objednávky prodávajícím. Dodací lhůty začínají běžet následující den po připsání zálohové nebo celkové faktury na účet prodávajícího.

4.2. Prodávající má právo na jednostranné prodloužení předpokládaného termínu dodání dle vytížení výrobních kapacit. Tuto skutečnost je povinen sdělit kupujícímu.

4.3. Termín dodání je splněn předáním zboží dopravci k přepravě. Doba přepravy není součástí dodací lhůty a trvá zpravidla 24 hodin. Termín dodání se může prodloužit o dobu, po kterou trvá případná překážka způsobená vyšší mocí. Vznik a skončení překážky sdělí prodávající bez prodlení kupujícímu.

4.4. Prodávající je povinen předat kupujícímu předlohu grafiky potisku ke schválení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne obdržení kompletních podkladů pro tisk ze strany kupujícího.

4.5. Nastane-li případ, že kupující připomínkuje zaslanou předlohu grafiky potisku, zavazuje se prodávající, že opravenou předlohu zašle kupujícímu k opětovnému odsouhlasení do jednoho pracovního dne od zaslání připomínky kupujícím.

4.6. Dohodnou-li se kupující s prodávajícím na expresní dodací lhůtě, zvyšuje se kupní cena potisku takto:

a) o 100 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění do tří pracovních dnů,

b) o 50 % z ceny potisku za potvrzený termín plnění od čtyř do pěti pracovních dnů.

 

5. Dodací podmínky

5.1. Prodávající po dohodě s kupujícím umožňuje následující způsoby dodání zboží:

1. osobní převzetí,

2. kurýrní služba s dobírkou (nezávislý dopravce),

3. kurýrní služba bez dobírky (nezávislý dopravce),

4. rozvoz ke kupujícímu (za smluvní poplatek).

5.2. Místem a časem dodání zboží podle smlouvy je u variant uvedených v odst. 5.1.:

a) 1 – sídlo prodávajícího,

b) 2 a 3 – místo a čas předání zboží prvnímu nezávislému dopravci (kurýrní služba, např. GLS nebo PPL) v sídle prodávajícího,

c) 4 – v jiném dohodnutém místě než je uvedeno pod písmeny a) a b).

5.3. V případě dodání zboží způsobem uvedeným v odst. 5.1. varianta 2 až 4 kupující uhradí prodávajícímu náklady na dopravu formou zvláštní položky ve faktuře.

5.4. Prodávající je oprávněn plnit předmět smlouvy i částečně a kupující je povinen částečné plnění předmětu smlouvy převzít.

 

6. Platební podmínky

6.1. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu za dodané zboží a služby včetně případného dopravného, nákladů na balení, jakož i ev. přirážek a DPH.

6.2. Kupující uhradí kupní cenu prodávajícímu převodem na účet nebo dobírkou při předání a převzetí zboží, anebo zálohovou platbou předem dle pokynů prodávajícího. Při dodávkách zboží s potiskem je na zaplacení zálohy vázán i termín dodání zboží (zahájení prací souvisejících s potiskem).

6.3. Splatnost kupní ceny je do 14 dnů ode dne vystavení faktury. Kupní cena se považuje za uhrazenou dnem připsání na účet prodávajícího uvedený ve faktuře.

6.4. Prodávající je oprávněn požadovat zaplacení kupní ceny i při částečném plnění předmětu smlouvy a kupující je povinen kupní cenu za částečné plnění v době splatnosti uhradit.

6.5. Vlastnická práva k předmětu smlouvy dle každé objednávky přechází na kupujícího až po uhrazení kupní ceny za dodané zboží v plné výši na účet prodávajícího.

6.6. Prodávající zasílá faktury výhradně v elektronické podobě na předem dohodnutou e-mailovou adresu dohodnutou mezi prodávajícím a kupujícím.

 

7. Smluvní pokuta a jiné sankce

7.1. Bude-li kupující v prodlení s úhradou kupní ceny, je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z jistiny dluhu za každý i započatý den prodlení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody.

7.2. Při prodlení kupujícího s převzetím zboží od prodávajícího v období delším než 10 kalendářních dnů ode dne vystavení dodacího listu se sjednává skladné ve výši 0,05 % z kupní ceny skladovaného zboží, nejméně však 50 Kč za každý den skladování. Jako první den placení skladného se počítá 11. den.

 

8. Odstoupení od smlouvy

8.1. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy kupujícím nebo v případech stanovených Občanským zákoníkem.ll

8.2. Za podstatné porušení kupní smlouvy kupujícím se považuje zejména: (i) nezaplacení kupní ceny nebo zálohové platby ve lhůtě splatnosti a/nebo (ii) nepřevzetí zboží v dohodnutém termínu.

8.3. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí v něm být uveden důvod odstoupení od smlouvy. Doručením odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší.

8.4. Odstoupí-li prodávající od kupní smlouvy (příp. části plnění), je kupující povinen vrátit prodávajícímu do 7 kalendářních dnů od odstoupení od smlouvy dodané zboží (příp. část zboží, jehož se odstoupení týká).

8.5. Prodávající neodpovídá za zpoždění nebo nemožnost dodávky zboží v důsledku „vyšší moci“ nebo v případě, kdy objednané zboží není ve lhůtě požadované kupujícím na trhu dostupné. Prodávající v takovém případě bude kupujícího informovat e-mailem o náhradním prodlouženém termínu plnění nebo o nemožnosti dodávky daného zboží vůbec, přičemž kupujícímu tímto nevzniká vůči prodávajícímu žádné právo na náhradu event. škody.

8.6. V případě zásahu tzv. vyšší moci je prodávající oprávněn jednostranně prodloužit termín plnění o přiměřenou dobu. Kupující je oprávněn v takovém případě od smlouvy odstoupit jen v rozsahu plnění, u kterého prodávající jednostranně prodlouží původní termín plnění o více než 90 dnů. V případě prodloužení termínu plnění z důvodu vyšší moci kupující nemá vůči prodávajícímu právo na náhradu újmy. Smluvní se dohodly, že pro účely kupní smlouvy se za vyšší moc považuje mimo jiné působení pandemie Covid-19 a s tím související výpadky v dodavatelských řetězcích prodávajícího.

8.7. Odstoupením od kupní smlouvy nezaniká nárok na zaplacení smluvní pokuty.

 

9. Jiná ustanovení

9.1. Sjedná-li kupující ve smlouvě potisk zboží, je povinen dodat prodávajícímu podklady pro tisk buď v elektronické podobě, nejlépe ve formátech CDR, EPS, AI nebo PDF (fonty převedeny do křivek). Nesplnění této povinnosti zprošťuje prodávajícího odpovědnosti za kvalitu potisku a kupující nemá právo žádat bezúplatnou opravu ani odstoupení od smlouvy z tohoto důvodu (Bližší informace na e-shopu viz článek „Potisk a podklady k tisku“).

9.2. Pro uplatnění práv z vadného plnění jsou pro smluvní strany závazná ustanovení § 2099 až § 2112 Občanského zákoníku, pokud není v kupní smlouvě nebo těchto Podmínkách uvedeno jinak.

9.3. Zjevné vady plnění musí být kupujícím písemně oznámeny prodávajícímu v souladu a s náležitostmi dle Reklamačního řádu prodávajícího, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání zboží, a skryté vady ihned po jejich zjištění, nejpozději do 6 měsíců od předání zboží.

9.4. Prodávající je povinen uznané vady plnění odstranit nejpozději do 2 měsíců po obdržení reklamace takto:

Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy může kupující:

a) požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady,

b) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku,

d) odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.

Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy může kupující:

a) požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku,

b) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

9.5. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení. Při převzetí zboží od kurýrní služby (nezávislý dopravce) je kupující povinen pečlivě zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu kurýrní služby (nezávislý dopravce).

9.6. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé nesprávným použitím nebo skladováním dodaného zboží.

9.7. Uplatňování práv z vadného plnění dodaného zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího, se kterým se kupující seznámil před uzavřením kupní smlouvy.

9.8. V případě uznání vady zboží nahradí prodávající pouze hodnotu řádně reklamovaného zboží.

9.9. Uplatnění práv z vadného plnění (reklamace) na dodaném zboží nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny v termínu splatnosti ani na splatnost faktury, kterou je reklamované zboží fakturováno, a kupující je povinen dodržet lhůtu splatnosti (dle odst.  6.1. a 6.3.).

9.10. Pro katalogové rozměry zboží nebo jeho částí nebo rozměry vzorku či jeho částí je přípustná odchylka 10 % oproti rozměrům dodaného zboží nebo jeho částí.

9.11. Fotografie jednotlivých předmětů mají pouze informativní charakter a nemusí plně odpovídat skutečnosti, zejména co se týká barevnosti a detailů provedení.

9.12. Prodávající si vyhrazuje právo na dodání zboží s rozdílem 5 % z dohodnutého množství. Stane-li se tak, dodáním rozdílného množství zboží se kupní cena automaticky poměrně změní.

9.13. Za vadu dodaného zboží se nepovažuje rozdílná sytost barvy nebo odstín barvy mezi skutečně dodaným zbožím a barvou dle katalogu nebo vzorku.

9.14. Výsledná barevnost potisku se může lišt od původně zadaného odstínu barvy. V závislosti na potiskovaném podkladu, potiskové technologii a zvoleném odstínu může být tento rozdíl 0 % – 15 % proti původnímu zadání.

9.15. U potisku vícesložkovou barvou je nutné vyčkat úplného vytvrzení barvy, než bude předmět běžně používán. Délka vytvrzení je rozdílná u různých předmětů a typů barev a je vždy uvedena na příbalovém letáku přímo u zboží.

9.16. Za vadu dodaného zboží se nepovažují nahodile se vyskytující bublinky a nerovnosti na skleněných, porcelánových nebo keramických výrobcích, jež jsou charakteristické pro výrobu skla, porcelánu a keramiky a nemají žádný vliv na účinnost a použití těchto  výrobků.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím se řídí právním řádem České republiky, a to zejména Občanským zákoníkem. Pro řešení všech sporů mezi kupujícím a prodávajícím v souvislosti s kupní smlouvou, včetně sporů o její platnost, je v prvním stupni místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo prodávajícího.

10.2. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na splnění kupní smlouvy, mimo jiné o změně sídla či doručovací adresy.

10.3. Písemnost se považuje za doručenou v poslední den úložní lhůty, i přesto, že se adresát (kupující nebo prodávající) o uložení písemnosti nedozvěděl, jestliže je písemnost zaslána na posledně známou adresu adresáta (kupující nebo prodávající) a adresát (kupující nebo prodávající) si ji v úložní době nevyzvedne. Pokud adresát (kupující nebo prodávající) odmítne písemnost převzít, považuje se písemnost za doručenou dnem odmítnutí.

10.4. Každá ze smluvních stran je oprávněna činit písemná jednání prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, a to elektronickou poštou, pokud je jím zachycen obsah právního jednání a určení osoby, která právní jednání učinila. Smluvní strany se zavazují, že nebudou jednání učiněné v elektronické podobě, jakkoliv zpochybňovat nebo prohlašovat za neplatné pouze proto, že jednání bylo učiněno v elektronické podobě.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dnem 15. 5. 2023