Reklamační řád

 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Eva Brejžková – ADONAI, se sídlem Plečnikova 945, 149 00 Praha 4 – Hrnčíře, IČO 64558517, DIČ CZ6259021362 jako prodávající v souladu s čl. 9.8. Obchodních podmínek (dále jen „Podmínky“) vydává tento reklamační řád (dále jen „Reklamační řád“) upravující uplatňování práv z vadného plnění při dodání zboží nebo potisků.

1.2. Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku předání kupujícímu nebo v okamžiku předání nezávislému dopravci k dodání ke kupujícímu, pokud je kupujícím uplatněna ve lhůtách uvedených v článku 5. Reklamačního řádu.

1.3. Vadou se rozumí změna (vlastnosti) zboží, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení.

1.4. Za vadu nelze považovat zejména: (i) změnu (vlastnosti) zboží, která vznikla v průběhu lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů, z nichž je zboží vyrobeno, v důsledku jakéhokoliv poškození uživatelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu, a (ii) nespokojenost s bezvadným zbožím (např. s konzistencí, s vůní apod.), která je způsobena výhradně tím, že si kupující chybně vybral zboží, které je jinak bez vad. Z hygienických důvodů kupující uzavřením kupní smlouvy bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že vůči prodávajícímu nemá žádné právo z vadného plnění v případě jakýchkoliv kosmetických a osobních hygienických výrobků, potravin, nápojů, dochucovadel, aroma vůní a lékárniček, jestliže byly kupujícím vyňaty z obalu.

 

2Povinnosti kupujícího při převzetí zásilky

2.1. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího nebo okamžikem, kdy prodávající předá zboží prvnímu nezávislému dopravci do místa určení.

2.2. Kupující je povinen ihned po převzetí zásilky od dopravce tuto zásilku zkontrolovat, nebyla-li poškozena. Zásilkou podle tohoto Reklamačního řádu se rozumí zabalené zboží předané prodávajícím nezávislému dopravci (jedná se o případy uvedené v čl. 5.1. bodu 2 a 3 Podmínek).

2.3. Zjevné poškození zásilky musí být oznámeno dopravci písemně v okamžiku jejího převzetí kupujícím. Kupující je povinen v okamžiku převzetí zásilky popsat způsob poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, či zápisu o škodě. Kupující není povinen zásilku od dopravce převzít, jestliže je zásilka zjevně poškozena. V případě, že kupující neuvede zjevné poškození zásilky do přepravního (průvodního) dokumentu dopravce, případně nebude sepsán zápis o škodě, má se za to, že zásilka byla převzata kupujícím zjevně nepoškozena.

2.4. Skryté poškození zásilky je kupující povinen oznámit neprodleně dopravci a uplatňovat u něj za zboží poškozené při dopravě náhradu.Současně je kupující povinen nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zásilky oznámit prodávajícímu, a to písemnou formou, toto poškození s následujícími informacemi: název a adresa kupujícího, identifikační číslo zásilky (číslo kódu balíku), popis poškození zásilky a fotodokumentaci škody (obal, zboží).

 

 

3. Práva z vadného plnění

3.1. Je-li dodání vadného zboží podstatným porušením smlouvy (§ 2106 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)) může kupující:

- Požadovat odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

- Požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku.

- Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

- Odstoupit od smlouvy v předmětu vadného plnění.

3.2. Je-li dodání vadného zboží nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 Občanského zákoníku) může kupující:

- Požadovat odstranění vady opravou věci nebo potisku.

- Požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny zboží nebo potisku.

3.3. Volba mezi výše uvedenými právy z vadného plnění náleží kupujícímu jen v případě, že vadu oznámí prodávajícímu ve lhůtách dle 5.1. až 5.3. Reklamačního řádu společně s kopií dodacího listu nebo faktury a s vadným zbožím v reklamovaném množství. Uplatněné právo z vadného plnění nelze bez souhlasu prodávajícího měnit.

3.4. Právo z vadného plnění se považuje za řádně uplatněné, jestliže je vadné zboží kompletní, uplatnění práva z vadného plnění nebrání obecné zásady hygieny a jsou písemně oznámeny všechny údaje uvedené v čl. 4.2. Reklamačního řádu a přiloženy listiny dle čl. 3.3. Reklamačního řádu.

 

4. Místo pro uplatnění práva z vadného plnění zboží (reklamace)

4.1. Kupující uplatňuje právo z vadného plnění zboží (reklamuje) u prodávajícího v jeho sídle.

4.2. Právo z vadného plnění zboží (reklamaci) uplatňuje kupující buď na formuláři prodávajícího – „Reklamační list“, který vyplní na žádost kupujícího prodávající nebo ve vlastním písemném oznámení, které bude obsahovat nezbytné údaje reklamačního listu:

- Název (jméno) kupujícího.

- Sídlo kupujícího.

- Název a množství reklamovaného zboží, jeho kód zboží, číslo faktury a dodacího listu prodávajícího, cenu za jednotku, cenu celkem, datum převzetí zboží.

- Popis vady zboží.

- Volbu práva z vadného plnění zboží.

- Datum a podpis kupujícího (podnikatele nebo jím pověřené osoby).

- Je-li to možné také datum a podpis prodávajícího, potvrzující převzetí reklamace kupujícího k vyřízení.

4.3. V případě, že kupující uplatňuje jiné právo z vadného plnění, než je poskytnutí slevy z ceny prodávaného zboží a služeb, předá současně s reklamačním listem prodávajícímu i předmětné vadné zboží v plném reklamovaném množství. Reklamace nevráceného reklamovaného zboží, nemůže být uznána, pokud se prodávající a kupující nedohodnou jinak.

 

5. Lhůty pro uplatnění práva z vadného plnění zboží

5.1. Kupující je povinen uplatnit (reklamovat) u prodávajícího veškerá práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu ve lhůtách a způsobem stanovenými Podmínkami prodávajícího a čl. 5.2. a 5.3. tohoto Reklamačního řádu.

5.2. Vady zboží, které jsou kupujícím zjistitelné při převzetí zboží (zjevné vady), je kupující povinen uplatnit u prodávajícího v době:

- Při osobním odběru nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží kupujícímu.

- Při dodání zboží nezávislým dopravcem nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne předání zboží, přičemž pro splnění stanoveného termínu je pro uplatnění nároku z vadného plnění zaslaného nezávislým dopravcem rozhodné datum na předávacím protokolu daného dopravce. Tím není dotčena povinnost hlásit poškození zásilky ve lhůtě dle 2.3. Reklamačního řádu.

5.3. Skryté vady zboží, které se stane zjevnými až po převzetí zboží, je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, co je mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, pokud se takové vady projeví v době do 6 měsíců po předání zboží kupujícímu.

5.4. Případné prodlení při pokračujícím užívání zboží může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení zboží a může být důvodem odmítnutí reklamace.

5.5. Oznámil-li kupující prodávajícímu vady oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění od oznámení takových vad do doby, kdy kupující po skončení opravy byl povinen věc převzít. Je-li výsledkem reklamačního řízení výměna reklamovaného zboží, začne běžet lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění znovu od převzetí nového zboží. Při výměně vadného zboží či jeho části se vztahuje nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění pouze na vyměněné zboží případně jeho část.

5.6. Lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění nelze zaměňovat s životností zboží, tj. dobou, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může zboží vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet.

5.7. Neoznámí-li kupující prodávajícímu vadu zboží ve výše uvedených lhůtách nebo nejsou-li prodávajícímu zaslány dostatečné podklady k reklamaci, zanikají všechna práva z vadného plnění kupujícího vůči prodávajícímu.

5.8. V rámci podnikatelského styku může kupující požadovat pouze úhradu účelně vynaložených nákladů jen v případě uznané reklamace.

 

6. Lhůty pro vyřízení práv z vadného plnění zboží

6.1. Pro vyřízení práv z vadného plnění dodaného zboží je stanovena lhůta 2 měsíce ode dne doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Tato lhůta se prodlužuje u vad odstranitelných o dobu, po kterou bude vada odstraňována opravou u třetí strany, případně u dodavatele či výrobce zboží.

 

7. Závěrečná ustanovení

7.1. Skutečnosti neupravené tímto Reklamačním řádem budou mezi smluvními stranami, prodávajícím a kupujícím, řešeny dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

 

Tento Reklamační řád nabývá účinnosti dnem 15. 5. 2023