Ochrana osobních údajů

 

1. Základní ustanovení

1.1. Tyto podmínky, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení”), obsahují informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s provozováním velkoobchodu s reklamními předměty ADONAI.

1.2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

1.3. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 Nařízení je Eva Brejžková, IČO 64558517, DIČ CZ6259021362, se sídlem Plečnikova 945, 149 00 Praha 4 – Šeberov, e-mailová adresa adonai@adonai.cz a mobil (+ 420) 608 713 482 (dále jen „správce“). Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

1.4. Správce se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s právními předpisy, zejména s Nařízením.

 

2. Kategorie subjektů údajů

2.1. Subjektem údajů jsou:

- zákazníci správce,

- dodavatelé zboží a služeb pro správce,

- jiné osoby, které poskytly osobní údaje správci e-mailem, v listinné podobě nebo vyplněním a odesláním formuláře na webu www.adonai.cz.

 

3. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 3.1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu poskytl subjekt údajů nebo které správce získal z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní či živnostenský rejstřík).

3.2. Správce zpracovává identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. Zejména se jedná o jméno a příjmení, případně obchodní firmu, IČO, DIČ v případě plátce DPH, adresu sídla, doručovací adresu, telefon/mobil, e-mailovou adresu nebo bankovní spojení.

 

4. Zákonný důvod, účel a způsob zpracování osobních údajů

4.1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:

- plnění smlouvy uzavřené mezi subjektem údajů a správcem včetně jednání o jejím uzavření podle čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení,

- oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení,

- plnění právních povinností správce (např. povinnost uchovávat daňové doklady podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) podle čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení,

- souhlas subjektu údajů se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) Nařízení ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o  některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, v případě, že není dán jiný zákonný důvod pro zpracování k tomuto účelu.

 4.2. Účelem zpracování osobních údajů je:

- jednání o uzavření smlouvy mezi subjektem údajů a správcem a dále výkon práv a povinností na základě takto uzavřené smlouvy,

- plnění povinností správce podle právních předpisů,

- vyřizování dotazů a žádostí subjektů údajů,

- zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

4.3. Subjekt údajů nemá povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí osobních údajů je však nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

4.4. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 Nařízení.

 

5. Doba zpracování osobních údajů

5.1. Správce zpracovává osobní údaje subjektu údajů po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností plynoucích ze smluvního vztahu či právních předpisů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). V případě zpracování na základě souhlasu pro účely marketingu budou osobní údaje zpracovávány po dobu, než subjekt údajů odvolá svůj souhlas.

5.2. Po uplynutí doby zpracování osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

6. Příjemci osobních údajů

6.1. Příjemci osobních údajů jsou:

 - dodavatelé správce (zejména dopravci, finanční instituce, osoby zajišťující provoz e-shopu a marketingové služby, daňový poradce),

- orgány veřejné moci v rámci plnění zákonných povinností správce.

6.2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

7. Práva subjektů údajů

7.1. Za podmínek blíže popsaných v Nařízení má subjekt údajů:

a) Právo na přístup ke svým osobním údajům podle čl. 15 Nařízení.

Jedná se o právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím:

(i) účely zpracování,

(ii) kategorie osobních údajů,

(iii) příjemci nebo kategorie příjemců,

(iv) doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány, nebo alespoň kritéria ke stanovení této doby

(v) existence práva na opravu, na výmaz, omezení zpracování nebo na námitku,

(vi) právo podat stížnost u dozorového úřadu,

(vii) veškeré dostupné údaje o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,

(viii) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování a informace o něm

(ix) v případech, kdy se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, informace o vhodných zárukách podle čl. 46 Nařízení, které se vztahují na předání.

b) Právo opravu svých osobních údajů podle čl. 16 Nařízení.

Jedná se právo na opravu nepřesných osobních údajů nebo na jejich doplnění.

c) Právo na výmaz svých osobních údajů podle čl. 17 Nařízení.

Za splnění dalších podmínek je právo na výmaz dáno v těchto případech:

(i) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely zpracování,

(ii) došlo k odvolání souhlasu a není dán žádný jiný zákonný důvod pro další zpracování,

(iii) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování,

(iv) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;

(v) výmaz je nezbytný ke splnění právní povinnosti správce,

(vi) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení.

d) Právo na omezení zpracování svých osobních údajů podle čl. 18 Nařízení.

Právo je dáno v těchto případech:

(i) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit,

(ii) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,

(iii) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;

(iv) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e) Právo na přenositelnost svých osobních údajů podle čl. 20 Nařízení.

Jedná se o právo na přenos osobních údajů k jinému správci, pokud je zpracování založeno na souhlasu nebo smlouvě a současně se zpracování provádí automatizovaně.

f) Právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů podle čl. 21 Nařízení.

Jedná se o právo vznést námitku proti zpracování na základě důvodu: (i) plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a/nebo (ii) oprávněný zájem správce, včetně profilování založeného na těchto důvodech.

V případě zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu správce pro účely přímého marketingu (zasílání newsletterů a jiných obchodních sdělení), má subjekt údajů právo kdykoliv vznést námitku proti tomuto zpracování a správce je povinen v takovém případě zpracování pro tyto účely ukončit.

7.2. Subjekt údajů má dále právo:

 a) kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů, pokud se zpracování zakládá na tomto zákonném důvodu, přičemž odvoláním není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,

 b) vznést stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů se sídlem Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz) jakožto dozorového orgánu, pokud se subjekt údajů domnívá, že bylo porušeno právo na ochranu jeho osobních údajů.

 

8. Podmínky zabezpečení osobních údajů

8.1. Správce prohlašuje, že přijal vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů před rizikem náhodného nebo protiprávního zničení, ztráty, pozměnění, neoprávněného zpřístupnění předávaných, uložených nebo jinak zpracovávaných osobních údajů, nebo neoprávněného přístupu k nim.

8.2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

9. Cookies

9.1. Správce informuje, že na webu adonai.cz používá soubory cookies. Tzv. cookies jsou obsahově malé datové soubory, které se do Vašeho počítače, telefonu nebo jiného zařízení ukládají při návštěvě webu adonai.cz. Více informací zde.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1. V případě, že subjekt prostřednictvím formuláře na webu www.adonai.cz odešle objednávku, přihlásí se k odběru newsletterů a jiných obchodních sdělení, zaregistruje se či využije kontaktní formulář „Napište nám“, potvrzuje tím, že se s těmito podmínkami ochrany osobních údajů náležitě seznámil. Přihlášením se k odběru newsletterů a jiných obchodních sdělení subjekt údajů dále potvrzuje, že tyto podmínky ochrany osobních údajů přijímá.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 15.5.2023